You are here: ครูไทย.com Kruthai Kroothai ชุมนุมครูไทย » เผยแพร่ผลงาน » บทคัดย่อ » กิจกรรมทักษะการคำนวณทางวิทยาศาสตร์
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: กิจกรรมทักษะการคำนวณทางวิทยาศาสตร์  (อ่าน 3774 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ครูไทย
*
จิตพิสัย : 0
กระทู้: 2
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ดูรายละเอียด
« เมื่อ: กรกฎาคม 05, 2012, 11:02:01 AM »


กิจกรรมที่ 5
ทักษะการคำนวณ


กิจกรรมที่ 5
ทักษะการคำนวณ

คำชี้แจง

ทักษะการคำนวณเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานที่นักเรียนควรได้รับ
การฝึก เพื่อให้เกิดความชำนาญ เพราะการคำนวณมีความสำคัญ และจำเป็นในการศึกษาค้นคว้า
ทางวิทยาศาสตร์ และใช้เป็นประจำในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

จุดมุ่งหมาย

1. จุดมุ่งหมายทั่ว ไป
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจในความหมายของการคำนวณ  และมีทักษะในการคำนวณ

2. จุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม
2.1 บอกความหมายของการคำนวณได้
2.2 บอกวิธีการคำนวณได้
2.3 คิดคำนวณหาผลลัพธ์ของปริมาณต่าง ๆ ได้
2.4 หาค่าเฉลี่ยได้
2.5 บอกประโยชน์ของการคำนวณได้


แนวคิด

การคำนวณ หมายถึงการนับจำนวนของวัตถุและการนำค่าหรือตัวเลขที่ได้จากการสังเกต
เชิงปริมาณจากการวัด และจากแหล่งอื่น ๆ มาคิดคำนวณโดยการบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลี่ย
ยกกำลังสอง หรือถอดราก เป็นต้น และใช้ในการสื่อความหมายให้ชัดเจน หรือให้ได้ข้อมูลที่มี
ความหมายเชิงสถิติ เพื่อประโยชน์ในการแปลความหมาย และลงข้อสรุปต่อไป

เวลาที่ใช้

เวลาที่ใช้ 60 นาที

สื่อ / อุปกรณ์

1. หนังสือ
2. กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม
3. ดินน้ำมัน
4. กล่องชอล์ก
5. ไม้บรรทัด
6. ไม้โปรแทรกเตอร์
7. บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง ทักษะการคำนวณ
8. บัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่อง แบบทดสอบการคำนวณ


ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

ใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (5E)
1. ขั้นสร้างความสนใจ (5 นาที)
1.1 ครูให้นักเรียนดูโต๊ะที่นักเรียนใช้ทำการทดลองว่ามีความกว้างและความยาวประมาณเท่าใด (กว้างประมาณ 1.5 เมตรและมีความยาวประมาณ 2 เมตร)
1.2 จากการกะประมาณของนักเรียนว่าโต๊ะมีความกว้างประมาณ 1.5 เมตร และมีความยาว
ประมาณ 2 เมตร นักเรียนใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะใด (ทักษะการสังเกต)
1.3 การสังเกตของนักเรียนโดยการกะประมาณเป็นค่าตัวเลขจัดเป็นการสังเกตชนิดใด
(การสังเกตเชิงปริมาณ)
1.4 จากค่าความกว้างและความยาวที่นักเรียนกะประมาณนักเรียนคิดว่าโต๊ะเรียนมีพื้นที่ประมาณเท่าใด (ประมาณ 3 ตารางเมตร)
1.5 นักเรียนมีวิธีหาพื้นที่ของโต๊ะเรียนได้อย่างไร (นำค่าความกว้างคูณกับค่าความยาว)
1.6 กิจกรรมที่นักเรียนจะได้เรียนต่อไปนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นตัวเลข และการคำนวณ
2. ขั้นสำรวจและค้นหา (30 นาที)
2.1 แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4 คน โดยคละกันมีทั้งหญิงและชาย
2.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้ากลุ่มและกำหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกภายในกลุ่ม
2.3 ครูชี้แจงการดำเนินกิจกรรม ซึ่งนักเรียนต้องช่วยกันทำเป็นกิจกรรมที่อาศัยความละเอียดความรอบคอบ เพราะถ้าข้อมูลที่ได้จากการวัดคลาดเคลื่อนจะมีผลต่อการคำนวณทำให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้
2.4 หัวหน้ากลุ่มรับบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่องการคำนวณ
2.5 สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันศึกษา บัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่องการคำนวณ
2.6 สมาชิกภายในกลุ่มร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในบัตรกิจกรรมที่ 1 โดยวางแผนเกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ย การหาปริมาตร การหาพื้นที่และเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม
2.7 สมาชิกภายในกลุ่มดำเนินกิจกรรมตามคำชี้แจงในบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง การคำนวณ
2.8 ครูแจกแบบบันทึกบัตรกิจกรรมที่ให้นักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะได้บันทึกขณะปฏิบัติกิจกรรม
2.9 ขณะที่นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมครูเดินสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม ถ้าพบนักเรียนปฏิบัติไม่ถูกต้องรีบแก้ไขและให้คำแนะนำในทันที

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (10 นาที)
3.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลการทดลองหน้าชั้นเรียน โดยนำเสนอทีละกลุ่ม
3.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายผลการทดลองเกี่ยวกับ
3.2.1 เครื่องมือที่นักเรียนใช้วัดมีอะไรบ้าง (ไม้บรรทัด ไม้โปรแทรกเตอร์)
3.2.2 เพราะเหตุใดนักเรียนจึงเลือกใช้ ไม้บรรทัดหรือไม้โปรแทรกเตอร์
(วัดได้สะดวก และหาได้ง่าย)
3.2.3 นักเรียนคิดว่าจะมีวิธีแก้ความคลาดเคลื่อนในการวัดได้อย่างไร
(ทำการวัดหลาย ๆ ครั้ง แล้วนำค่าที่วัดได้มาหาค่าเฉลี่ย)
3.2.4 นักเรียนมีวิธีการหาค่าเฉลี่ยอย่างไร (นำค่าที่ได้จากการวัดหลาย ๆ ครั้งมารวมกันแล้วหารด้วยจำนวนครั้งที่วัด)
3.2.5 ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นอย่างไร (มีค่าใกล้เคียงกับความจริงมากที่สุด)
3.2.6 จากการทดลองนักเรียนสามารถหาพื้นที่ได้อย่างไร (นำค่าความกว้าง คูณกับ
ค่าความยาว)
3.2.7 จากการทดลองนักเรียนสามารถหาปริมาตรได้อย่างไร (นำค่าความกว้าง
ความยาว และความหนา มาคูณกัน)
3.2.8 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการคำนวณ หมายถึงอะไร (การนำค่าหรือตัวเลขที่ได้จากการสังเกตเชิงปริมาณจากการวัด หรือจากแหล่งอื่น ๆ มาคิดคำนวณให้เกิดค่าใหม่ โดยการนับการบวก การลบ การคูณ การหาร ยกกำลังสองและการหาค่าเฉลี่ย)
4. ขั้นขยายความรู้ (5 นาที)
4.1 ครูถามนักเรียนว่าข้อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ในการคำนวณได้มาอย่างไร (ทักษะการสังเกต และ
การวัด)
4.2 ในการสังเกตมีข้อควรระวังอย่างไรบ้าง (ไม่ควรนำความคิดเห็นส่วนตัวรวมไปด้วย)
4.3 ในการวัดมีข้อควรระวังอย่างไร (วัดด้วยความละเอียดรอบคอบ วัดหลาย ๆ ครั้งแล้วหา
ค่าเฉลี่ย ควรเลือกเครื่องมือที่จะใช้วัดอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อน)
4.4 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงประโยชน์ของการคำนวณ (ทำให้เกิดความชำนาญ และมี
ทักษะในการคิดหาค่าปริมาณต่าง ๆ และทำให้ทราบค่าหรือรายละเอียดของข้อมูลและนำผลที่ได้ไป
ใช้ในการแปลความหมายและลงข้อสรุป)
4.5 ให้นักเรียนยกตัวอย่างการนำทักษะการคำนวณไปใช้ในชีวิตประจำวัน (ธนาคาร การรับฝากถอนเงิน การค้าขาย การก่อสร้าง การทำถนน การสร้างบ้านเรือน เป็นต้น)

5. ขั้นประเมิน (10 นาที)
5.1 ครูให้นักเรียนทำแบบทดสอบเรื่องการคำนวณ

การประเมินผล

1. นักเรียน และครูช่วยกันสรุปบทเรียนตามหัวข้อต่อไปนี้
1.1 ความหมายของการคำนวณ
1.2 วิธีการคำนวณหาพื้นที่ หาปริมาตร
1.3 วิธีคิดคำนวณหาผลลัพธ์ของปริมาณต่าง ๆ
1.4 วิธีหาค่าเฉลี่ย
1.5 ประโยชน์ของการคำนวณ
2. นักเรียน และครูร่วมกันประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมบัตรกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การคำนวณ

คำชี้แจง

1. ให้นักเรียนเลือกเครื่องมือ วัดความกว้าง ความยาว และความหนา ของหนังสือ
กล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม ดินน้ำมัน กล่องชอล์ก
2. นักเรียนทำการวัดสิ่งที่กำหนดให้ 3 ครั้ง แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย
3. ให้นักเรียนคำนวณหาปริมาตรของสิ่งที่กำหนดให้
4. ให้นักเรียนคำนวณหาพื้นที่ของสิ่งที่กำหนดให้
5. นักเรียนแต่ละกลุ่ม บันทึกข้อมูลที่ได้ลงในแบบบันทึก บัตรกิจกรรมที่ 1


แบบบันทึกบัตรกิจกรรมที่ 1
เรื่อง การคำนวณ

ชื่อ-สกุล……………………………………………..ชั้น………..เลขที่……….กลุ่มที่………….

ตารางบันทึกผลการวัดและการคำนวณ


สิ่งที่วัด   
ปริมาณ   ครั้งที่วัด   
ปริมาตร   
พื้นที่
      1   2   3   เฉลี่ย      
1. หนังสือ   ความยาว
ความกว้าง
ความหนา                  
2. กล่อง
พลาสติก
   ความยาว
ความกว้าง
ความหนา                  
3. ดินน้ำมัน   ความยาว
ความกว้าง
ความหนา                  
4. กล่องชอล์ก   ความยาว
ความกว้างความหนา                  บัตรกิจกรรมที่ 2
เรื่อง แบบทดสอบการคำนวณ

ชื่อ-สกุล…………………………………………………..ชั้น………..เลขที่………………..
ให้นักเรียนเติมคำตอบลงในช่องว่างที่กำหนดให้

1. รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 450 กิโลเมตร ในเวลา 3 ชั่วโมง จงหาว่ารถยนต์คันนี้แล่น
ด้วยความเร็วชั่วโมงละกี่กิโลเมตร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. ในการชั่งมวลของวัตถุชนิดหนึ่งทำการชั่ง 5 ครั้ง ได้ผลดังนี้  20 , 20 , 20 , 19 , 19  ให้นักเรียน
แสดงวิธีการหาค่าเฉลี่ยมวลของวัตถุ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
3. ห้องเรียนมีความกว้าง 4 เมตร มีความยาว 5.5 เมตร อยากทราบว่าห้องเรียนห้องนี้มีพื้นที่เท่าไร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...

บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: