You are here: ครู, ครูไทย, ชุมนุมครูไทย เพื่อสรรหา สาระครู ข่าวสารครู ผลงานครู สำหรับครู » เผยแพร่ผลงาน » บทคัดย่อ » การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบก
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประกอบก  (อ่าน 2597 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
ครูไทย
*
จิตพิสัย : 1
กระทู้: 20
ออฟไลน์ ออฟไลน์
ดูรายละเอียด
« เมื่อ: พฤศจิกายน 03, 2011, 08:53:29 PM »

ชื่อเรื่อง      การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD)
ผู้รายงาน      นางอุทัยวรรณ   วังสงค์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 
       โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
ปีที่ศึกษา      2554
บทคัดย่อ

   การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา (1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD) และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD)  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 5 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้  วิชาสุขศึกษา   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 13  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน 40 ข้อ 1 ฉบับ  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD)  จำนวน  15  ข้อ 1 ฉบับ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โปรแกรม Microsoft  Excel และวิเคราะห์โดยใช้สูตรทางสถิติ คำนวณหาค่าเฉลี่ย ( )  ค่า IOC  ค่าความยากง่าย (P) ค่าอำนาจจำแนก (r)  ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สถิติ t - test
 
   ผลการศึกษาพบว่า
      1.   หนังสืออ่านเพิ่มเติม  ชุด  เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     จำนวน  5  เล่ม  มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  เท่ากับ 82.58/81.61
      2.   คะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD) มีคะแนนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
       3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด เข้าใจวัยรุ่น วิชาสุขศึกษา ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้ (STAD) ในระดับ “มากที่สุด”
บันทึกการเข้า
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: